Ljudje

Dr. Dan Podjed, vodja projekta

je znanstveni sodelavec na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), docent za kulturno in socialno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in projektni sodelavec Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani. Vodil je več aplikativnih, interdisciplinarnih in industrijsko usmerjenih raziskovalnih projektov. Sodeloval je pri razvoju različnih tehnoloških rešitev, vključno z aplikacijo za pametni telefon 1, 2, 3 Ljubljana za spodbujanje trajnostne mobilnosti, aplikacijo Zelena FF za zmanjšanje porabe energije v javnih zgradbah in tehnološko rešitvijo MOBISTYLE za spodbujanje manjše porabe energije in zdravega načina življenja v stavbah (EU projekt Obzorje 2020). Od 2010 do 2018 je vodil Mrežo za aplikativno antropologijo Evropske zveze socialnih antropologov (EASA). Je tudi pobudnik in od leta 2013 do 2018 glavni organizator vsakoletne mednarodne prireditve Why the World Needs Anthropologists.


Dr. Aleš Smrekar

je višji znanstveni sodelavec na ZRC SAZU in vodja Oddelka za varstvo okolja na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Leta 1995 je diplomiral iz geografije in etnologije ter leta 2005 pridobil naziv doktor znanosti iz geografije. Bil je mentor štirim mladim raziskovalcem. Osrednja področja njegovih raziskav so onesnaževanje okolja, varovanje in interpretacija naravnih vrednot, spodbujanje okoljske ozaveščenosti, tudi preko procesov participacije. V zadnjih petih letih je vodil tri projektne skupine, v katerih je ZRC SAZU nastopal kot mednarodni partner: INCOME Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja (Life+), 2Bparks Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja v parkih (program Med) in BIOMOT Motivacijski potencial ekosistemskih storitev in alternativni načini za izražanje vrednosti biotske raznovrstnosti (EU FP 7).


Dr. Tatiana Bajuk Senčar

je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Izvajala in vodila je številne raziskovalne projekte na tematiko trajnostnega razvoja v Sloveniji in tujini. Trenutno se posveča trajnostni mobilnosti v mestih in na podeželju, trajnostnemu turizmu in dediščini ter antropologiji evropske integracije.


Dr. Jože Guna

je docent na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za elektrotehniko, kjer predava in raziskuje v Laboratoriju za telekomunikacije in v Laboratoriju za multimedijo. Njegovo delo se osredotoča na področja internetnih tehnologij, multimedije in IPTV sistemov, uporabniške izkušnje, oblikovanje interakcije človek stroj ter interneta stvari. Sodeloval je pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Je tudi nosilec številnih priznanih industrijskih certifikatov Cisco, Comptia ter Apple in je aktivni član organizacije IEEE.


Dr. Katarina Polajnar Horvat

je znanstvena sodelavka na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Njena področja zanimanja so varstvo okolja in trajnostni razvoj, okoljska ozaveščenost, razumevanje in spreminjanje okoljskega vedenja, strategije in pogoji za spreminjanje okoljskega vedenja s pomočjo participativnega procesa. Sodelovala je pri številnih projektih s področja okoljskih stališč in navad, tudi v povezavi z odpadki.


Dr. Jurij Fikfak

je izredni profesor in znanstveni svetnik na ZRC SAZU. V študijskem letu 1985/86 je kot štipendist DAAD študiral v Nemčiji, pozneje pa se je izpopolnjeval tudi v ZDA. Priredil je več znanstvenih posvetovanj ter vodil nacionalne raziskovalne projekte in raziskovalni program inštituta. Pri raziskovalnem delu se osredotoča na metodologijo etnoloških raziskav, posebej pa se ukvarja z vprašanjem kvalitativnega raziskovanja v etnologiji v povezavi s terenskim delom. Je glavni urednik znanstvene revije Traditiones in urednik več knjižnih zbirk. Sodeluje v številnih mednarodnih združenih (SIEF, ISFNR, EASA, DGV, ISA itd.) in je član izvršnega odbora mednarodnega združenja International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS).


Dr. Saša Babič

je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s kratkimi slovstvenofolklornimi oblikami, tj. folklornimi obrazci: delovni vzkliki, pozdravi, kletvicami, pregovori, ugankami, zagovori, molitvicami. Trenutno se ukvarja z javnimi in medijskimi diskurzi o trajnostni mobilnosti. Sodelovala je pri več raziskovalnih projektih in ima tudi izkušnje s projektno administracijo, projektnim upravljanjem in z organizacijo dogodkov.


Dr. Alenka Bezjak Mlakar

je direktorica prireditev Telematics Conference SEEurope in Telematics Conference Middle East & Africa – slednja poteka vsako leto v Dubaju. Etnografsko raziskavo v okviru doktorskega študija je izvedla v slovenskem visokotehnološkem podjetju.


Dr. Saša Poljak Istenič

je znanstvena sodelavka ZRC SAZU. Raziskovalno se posveča okoljskim in družbenim vidikom trajnostnega razvoja v urbanih in ruralnih okoljih.


dr. Katarina Šrimpf Vendramin

dr. Katarina Šrimpf Vendramin je asistentka z doktoratom pri ZRC SAZU. Njeno raziskovalno področje vključuje ljudske pripovedi, identitete, ustvarjalnost in prostovoljstvo.


Mag. Daša Ličen

je asistentka na ZRC SAZU. V magistrski nalogi se je osredotočala na kulinarične razsežnosti Istre, v doktorski raziskavi pa se posveča zapuščini habsburške monarhije v Trstu.


Partnerji

SOFINANCIRANJE